Vraag gezond en veilig kunnen werken en ook het

Vraag 1:

De wet
verbiedt de werkgevers niet expliciet de controle van de zieke werknemer zelf
uit te voeren. Maar het is niet geschikt dat de heer De Wit zelf op bezoek gaat
bij Judith. Volgens artikel 13 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet moet de
werkgever zich laten bijstaan door een of meerdere deskundige werknemers,
namelijk een bedrijfsarts. Een werkgever moet grote terughoudendheid betrachten
bij het zelf benaderen van een ziekgemelde werknemer. De
arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht beleid te voeren met
betrekking tot het ziekteverzuim van de werknemers.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Een
bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en
gezondheid. De bedrijfsarts speelt een belangrijke tol bij de duurzame
inzetbaarheid van werkenden, dus alle werkenden moeten toegang hebben tot een
bedrijfsarts. De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige
arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het
toepassen van preventieve maatregelen zodat werknemers gezond en veilig kunnen
werken en ook het begeleiden van zieke werknemers.

 

De werkgever
heeft alleen recht op gegevens die nodig zijn om het recht op loon vast te
stellen. De bedrijfsarts moet zich aan verschillende privacyregels houden en
mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de werknemer aan
de werkgever geven. De bedrijfsarts moet de werkgever wel inzicht geven in de
mogelijkheden en beperkingen van de werknemer, omdat de werkgever de werknemer
zo spoedig mogelijk moet re-integreren en dus moet weten wat de werknemer
aankan en wat niet.

 

 

Vraag 2:

Volgens artikel
7:627 BW is geen loon verschuldigd aan de werknemer welke voor een
gedurende tijd de bedongen arbeid niet werd verricht. Maar doordat Judith door
ziekte haar bedongen arbeid kan verrichten heeft zij recht op 70% van haar loon
artikel 7:629 lid 1 BW. De heer De Wit moet vanaf 1 februari 2017
salaris betalen tenzij er in de arbeidsovereenkomst /cao anders staat vermeld.

In de arbeidsovereenkomst kan zijn afgesproken dat de werknemer voor de eerste
twee dagen van ziekte geen recht heeft op loondoorbetaling, dit zijn de wachtdagen
artikel 7:629 lid 9 BW.

Op grond van artikel
7:629 lid 3 sub d heeft de werknemer geen recht op betaling doordat Judith
weigert gehoor te geven aan een uitnodiging van de heer De Wit om een gesprek
te hebben over hun arbeidsrelatie.

 

Vraag 3:  

Als Judith het
niet mee eens met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan zij een
deskundigenoordeel (‘second opinion’) aanvragen bij het UWV-artikel 32 lid 1
Wet SUWI. Aan het vragen van een deskundigenoordeel zijn kosten verbonden:
voor de werknemer €100 en voor de werkgever €400.

Volgens artikel
7:629a BW  kan Judith zich als ze
niet eens is met de oordeel van de bedrijfsarts en nadat ze een
deskundigenoordeel heeft aangevraagd bij UWV wenden tot de rechter.

 

 

Vraag 4:

Als de heer De
Wit het oneens is met de bedrijfsarts kan hij een nieuwe bedrijfsarts
inschakelen

Doordat de
Heer De Wit mediation weigert kan Judith van mening zijn dat hij weinig
re-integratie inspanning verricht dan kan Judith zich wenden tot het UWV voor
een deskundigenoordeel artikel 32 lid 3 onder b wet SUWI.

 

 

Vraag 5:

Judith kan
tijdens zijn arbeidsongeschiktheidsperiode niet worden ontslagen. Volgens artikel
7:670 lid 1 BW is het verboden tijdens ziekte op te zeggen. Wel is er geen
verbod om te ontbinden of in overleg te beëindigen.

De heer De Wit
kan Judith ontslagen als:

–       Judith wegens ziekte langer dan 2 jaar
arbeidsongeschikt is. Dit kan plaatsvinden via UWV

–       Judith frequent ziekmeld. Dit kan worden
gedaan door de kantonrechter

–       Judith haar re-integratieverplichtingen
niet nakomt. Dit kan worden gedaan door de kantonrechter.