Nemolix edilmekle beraber cildin yenilenmesinde de olumlu yönde h?zl?

Nemolix C3 Yumurta Kabu?u Zar?Nemolix c3, yumurta kabu?u ve yumurta kabu?u zar?ndan üretilen bir g?da takviyesi ürünü olup kullan?m? giderek yayg?nla?an bir üründür. Genel olarak s?rt a?r?lar?, eklem a?r?lar?, kemik a?r?lar? ?ikayetlerinde tercih edilmekle beraber cildin yenilenmesinde de olumlu yönde h?zl? bir etki verdi?i bilinmektedir.Nemolix C3 AmbalajKapsül formunda, 30 adetlik ambalajlarda.Nemolix C3 ?çeri?i Nedir?Ayçiçek ya??, gliserol, yumurta kabu?u, yumurta zar?S???r jelatini ki önemli bir etkendir, su, titanyum dioksit, balmumu, zerdeçal ekstresiNemolix C3 Özellikleri| Nemolix C3 Faydalar?:Eklem ve kemik a?r?lar?n?z varsa deneyebilece?iniz bu ürün kemik a?r?lar? ve eklem a?r?lar?n?n dü?ürülmesinde etkin olup baz? kemik hastal?klar? sonucu olu?an kemik ya da eklem s?z?lar?n?n giderilmesinde rol oynar.Özellikle kalsiyum eksikli?i olanlarda yumurta kabu?u ve yumurta kabu?u zar?ndan elde edilen kalsiyum içeri?i yönünden zengin olan bu ürün tedaviye destekleyici olarak kullan?labilir.Do?al olarak kondroitin ve hyaluronik asit içerir. Eklemlerin ve eklem dokular?n?n s?v?lar?n?n yo?un üretimini destekleyicidir.T?rnak hastal?klar? olanlar da t?rnaklar?n olu?umnda etkilidir. T?rnak hastal?lar?nda destekleyici takviye g?da özelli?i ile olumlu sonuçlar? vard?r. T?rnak k?r?lmalar? t?rnak bozukluklar? gibi tüm t?rnak rahats?zl?klar?nda destekleyicidir.Cildin yenilenmesi için baz? minerallere ihtiyaç vard?r . Bu mineral deste?ini sa?layarak cildinizin yenilenmesinde etkin rol oynar. Ayr?ca cildinizin yumu?ak olmas?n? ve parlak görünmesini de sa?lar.Nemolix C3 Kullan?m :Su birlikte ve günde  bir kapsül olarak içilebilir.Bu ürün bir g?da takviyesi niteli?inde olup as?l tedavi amaçl? bir ürün olarak nitelendirilmemelidir.SoruYumurta kabu?u zar?n? kendimiz yersek ne olur?Bir adet kapsül  36 adet yumurta kabu?u zar?n?n konsantresini içerir. Hali ile bir ki?i bir günde bu kadar çok yumurta kabu?u zar? yiyemez. Ayr?ca yumurta kabu?u zar? d???nda içine eklenen baz? di?er ekstreler ile ürün daha faydal? hale gelmektedir. Örne?in  anti kanser etkisi yüksek olan zerdeçal anti oksidan etkisi ile de hücre koruyucu bir özellik sa?lar. Bildi?imiz bir baharat olmas?na ra?men Türk halk? olarak zerdeçal? pek fazla tüketmiyoruz. Halbuki vücudumuza etkileri saymakla bitmez.