Lumea între interesele talibanilor ?i cele ale conducerii statului

 

 

 

 

 

 

Lumea
afgan? între echilibru statal ?i pericol de pr?bu?ire

Universitatea Babe?-Bolyai, Facultatea de ?tiin?e
Politice, Administrative ?i ale Comunic?rii, specializarea ?tiin?e Politice,
anul I

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bordianu Cristiana L?cr?mioara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actorii
intena?ionali, în încercarea de a men?ine securitatea global?, au decis s?
colaboreze ?i s? nu se lase afecta?i de conflicte ?i amenin??ri, implicându-se
în cadrul unor opera?iuni cu impact interna?ional în ??rile care pareau a fi un
pericol. Când probleme legate de ini?ierea unor acte teroriste, fabricarea unor
arme de distrugere în mas?, droguri sau chiar trafic de fiin?e umane din
Afghanistan au c?p?tat amploare global?, NATO (Organiza?ia Tratatului Atlanticului
de Nord) s-a sim?it îndrept??it? s? intervin? local. Al?turi de ace?tia, la
solicitarea guvernului din Afganistan, ONU(Organiza?ia Na?iunilor Unite) a
intervenit pentru a ajuta punerea bazelor pentru pacea ?i dezvoltarea durabil?
a statului. Proiectul ISAF (For?a pentru Asisten?? în Securitate
Interna?ional?) a fost conceput ca o misiune de securitate menit? s? protejeze
(începând cu 2003) teritoriul Afganistan, încercând s? înlature fac?iunile aflate
în conflict cu Guvernul.

            Stând ?i analizând strategia
american? ?i ac?iunile NATO de pe teritoriul Afghanistanului, putem observa c?
pornesc de la un concept al realismului: imperfec?iunea naturii umane. Teoria
realismului vorbe?te în principal de o lume condus? de anarhie, putându-se observa
?i în Afghanistan prezen?a acestui fenomen. De asemenea, sub tutela acestui
concept, luând în considerare unul dintre principiile realismului, putem
analiza interesul definit în termeni de putere. Astfel, exist? o divergen??
între interesele talibanilor ?i cele ale conducerii statului afghan, fiecare
dintre p?r?i cautând s? acumuleze cât mai mult? putere.

            Aplicând pe acest caz teoria
realismului, s-ar presupune c? eliminarea rezisten?ei talibane ar fi cea mai
bun? solu?ie pentru încheierea conflictului. Dac? organizarea intern? a
trupelor talibane nu ar fi a?a cum este, aceast? solu?ie ar putea fi aplicat?,
îns? fiind o re?ea atât de r?spândit? în numeroase ??ri. Eliminarea lor este greu
de realizat, dac? nu aproape imposibil? ?i datorit? faptului c? membri ai
trupelor talibane ocup? pozi?ii de conducere în unele state.

            NATO s-a angajat pân? în 2014 s?
creeze o democra?ie transparent?. În 2012, Afganistanul înc? se confrunta cu
instabilitate democratic?, o guvernare plin? de corup?ie ?i neresprectarea
drepturilor omului. Exist? îns? speran?? pentru un viitor mai bun în acest
stat. Progresul f?cut în ultimii 7 ani este evident, dar amenin?area revenirii
talibanilor sau pr?bu?irea infrastructurii ?i a?a sub-dezvoltare ridic? semne
de întrebare în ceea ce prive?te viitorul. To?i ace?ti factori contribuie la
nesiguran?a reu?itei NATO. Astfel ajungem la întrebarea “Cum va ar?ta lumea
afgan? în 2015?”.

            Într-o declara?ie dat? de
pre?edintele Barack Obama, acesta spunea c?: “our troops will continue coming
home at a steady pace as Afghan security forces move into the lead. Our mission
will change from combat to support. By 2014, this process of transition will be
complete, and the Afghan people will be responsible for their own security.”
Impresia l?sat? de aceast? declara?ie, ne face s? ne imagin?m un viitor destul
de bun pentru Afghanistan. Faptul c? statul american are inten?ii atât de
pozitive ne poate face s? credem c? obiectivul este realizabil ?i c?
pre?edintele american se va asigura de reu?ita misiunii.

            Pe de alt? parte, exist? surse care
declar? c? în cazul în care trupele NATO ?i cele americane se vor retrage,
atunci tot ce s-a construit în drumul spre democratizare se va pr?bu?i. Ziarul The Economist, într-un articol despre
Afghanistan sus?inea c?: ” Without a
security agreement all of this is in jeopardy. The last time a superpower
withdrew its army and cut off payments to Afghan forces fighting an active
insurgency (Russia, in 1992), the country was ripped apart by a destructive
civil war. That prospect is enough to terrify most Afghans. The gains of the
past decade in terms of education (especially for girls), health care, a
vibrant media, new businesses and the emergence of competent young Afghan
professionals could be lost.” Astfel, luând un exemplu din trecut, ziarul face
predic?ii privind incapacitatea for?elor afghane de a se autosus?ine.

            O teorie tradi?ional? în rela?iile
interna?ionale este liberalismul, care are ca principii de baz? comer?ul liber
si democra?ia. În ceea ce prive?te comer?ul liber, Afghanistanul nu se
încadreaz? în norme. Teza p?cii democratice, îns?, se încearc? a fi pe cât
posibil respectat?. Prin acceptarea ajutorului Statelor Unite ale Americii,
guvernarea afghan? încearc? o diminuare a conflictelor. NATO ?i Statele Unite
ale Americii, crezând în principiile liberalismului (natura uman? este
perfectibil?), au f?cut în a?a fel încât conflictele civile din interiorul
statului care aveau ?i un impact extern s? scad?.

            Solu?ia propus? de teoria liberal?
ar fi încheierea unui acord de pace între talibani ?i guvernul afghan. În acest
sens au existat ni?te încerc?ri de încheiere a unor p?ci cu membri trupelor,
iar ace?tia s-au ar?tat dispu?i, îns? planurile nu s-au concretizat niciodat?.

            Odat? cu anul 2014, vor avea loc
alegeri care, a?a cum  sperau statele
angrenate în aceast? reabilitare, s? aduc? în Afganistan schimbarea definitiv?
în democra?ie ?i un nou început politic. Lumea interna?ional? sper? la
restabilirea imaginii statului din punctul de vedere al unei guvern?ri
eficiente si al legitimit??ii acesteia. Exist? ?i perspective sumbre asupra
acestui nou început. Dup? plecarea trupelor NATO exist? ?i posibilitatea
izbucnirii unui r?zboi civil, urmat de colapsul Guvernului. Pentru imaginarea
unui posibil viitor pentru Afganistan este necesar? urm?rirea ambelor
perspective. În continuare voi urm?ri s? argumentez posibilit??ile sperând ca
la final s? pot trage o concluzie pertinent?.

            În prim? faz? suntem tenta?i s?
credem c? dup? o perioad? atât de lung? în care Afganistan a f?cut parte din
programul ISAF, statul înc? nu este cababil s? se men?in? pe picioarele sale
prin for?e proprii, îns? nu e chiar a?a. ICG (International Crisis Group) preconizeaz?
c? în lipsa desf??ur?rii unor alegeri “libere,
corecte si f?r? implicare extern?”, a?a cum spunea pre?edintele afgan
Hamid Karzai, s-ar putea ajunge la o situa?ie politic? dificil?, ce ar putea
duce la declararea unei st?ri de urgen??, ajungându-se inevitabil la pr?bu?irea
statului. Pentru a evita s? se ajung? în acest impas, au fost consulta?i
exper?i pentru asigurarea unei tranzi?ii politice pa?nice, deci sunt luate
m?suri de precau?ie, un atuu incontestabil în încerc?rile de men?inere a
democra?iei. Stabilitatea statului a fost testat? odat? cu alegerile, care a
fost primul transfer democratic de putere.

Dup? rezultatele primului tur de alegeri se pare c? în
?ar? va avea loc o schimbare, pe primul loc aflâdu-se Abdullah Abdullah. Astfel
s-a f?cut primul pas spre schimbarea democratic?, pe care toate statele o
a?teapt?. Fiind Ministrul Afacerilor Externe, acesta are o viziune
experimentat? asupra plas?rii Afganistanului în contextual interna?ional.
Capacitatea acestuia de a în?elege importan?a continu?rii dezvolt?rii infrastructurii
afgane actuale va face trecerea mai u?oar?. Din acest punct de vedere, obiectivele
actorilor interna?ionali de men?inere a echilibrului ?i securit??ii globale
sunt realizabile chiar ?i dup? retragerea trupelor NATO. Folosindu-m? de acest
argument pot afirma c? anul 2015 nu va duce la pr?bu?irea Guvernului din
Afganistan. Privind din aceast? perspectiv? pozitiv?, va fi posibil? men?inerea
echilibrului atât în interiorul statului cât ?i în rela?iile interna?ionale din
2015 înainte.

A?a cum am men?ionat mai sus, exist? ?i p?reri mai
sceptice în ceea ce prive?te aceast? schimbare. Înainte de alegerile
preziden?iale din acest an, talibanii, principala amenin?are pentru democra?ia
din Afganistan, au trimis un comunicat de pres? în care amenin?au cu atacuri
împotriva circumscrip?iilor electorale, pentru a sabota alegerile ?i pentru a
împiedica buna desf??urare a scrutinului. Aceste amenin??ri au alarmat trupele
NATO din ?ar?, astfel c? încrederea actorilor interna?ionali c? se va men?ine
echilibrul se clatin? pu?in. Posibilitatea izbucnirii unui r?zboi civil pare cât
se poate de adev?rat? din aceast? perspectiv?, astfel c? unele state consider?
decizia de a retrage trupele NATO ca fiind nu prea în?eleapt? ?i c? aceasta va
atrage dezechilibru în lumea interna?ional?.

Intensificarea atacurilor violente împotriva
organiza?iilor interna?ionale, declan?ate cu scopul de a men?ine comunitatea
intena?ional? în afara procesului electoral, este un mare semnal de alarm? atât
pentru securitatea statal? în Afganistan, cât ?i pentru cea global?. O
recidivare a comportamentelor ilegale ar stârni probleme pentru trupele NATO,
ale c?ror ac?iuni ar fi putut fi în zadar.

 Paddy Ashdown
(candidat pe postul de trimis special al ONU în Afganistan) declara c? este
absolut necesar? revizuirea strategiei de lupt? împotriva rebelilor ?i cea de
reconstruc?ie statal?, pentru a asigura dezvoltarea dup? retragerea trupelor
NATO.

În ultimele articole ap?rute în pres?, este comparat?
situa?ia din Afghanistan cu cea din Iraq. De?i cele dou? state sunt diferite
din multe puncte de vedere, în ceea ce prive?te securitatea statului si
procesul politic, nu sunt atât de diferite. Site-ul de ?tiri KTUU sus?ine c?
pentru americani “That would be
the warning signal it provides for another country headed down the same
disturbing path: Afghanistan.” Luând în consierare situa?ia din Iraq, este
îndeajuns de îndoielnic? reu?ita trupelor NATO ?i a celor americane de a fi
construit un sistem de securitate a statului afghan destul de bine preg?tit
pentru a se men?ine singur.

Solu?ia
de mijloc în ceea ce prive?te aceast? situa?ie o poate oferi teoria
constructivismului în rela?iile interna?ionale. Potrivit acestei teorii,
intersubiectivitatea, contextualitatea ?i defini?ia rela?ionar? a identit??ii,
sunt cele mai importante aspecte când vine vorba de un stat. Folosindu-ne de
paradigma oferit? de constructivism, s-ar putea spune c? este posibil? o
împ?r?ire a puterii între talibani ?i guvernul afghan.

Având
în vedere c? am analizat posibilit??ile oferite de 3 dintre teoriile
interna?ionale, consider c? cea mai bun? este solu?ia oferit? de
constructivism. Având în vedere c? ambele p?r?i s-au ar?tat la un moment dat
dispuse s? încheie un tratat de pace, putem presupune c? în urma unei negocieri
se va ajunge la un acord. Încheierea unui tratat de pace ar duce la colaborare,
iar colaborarea ar duce la pace în regiune.

Problema din Afganistan este mult mai complex?. În
concep?ia global? problema este înc? actual?, iar deta?area NATO de aceasta ar
putea distruge tot ce s-a construit pân? acum, de la structur? politic?, pân?
la societate civic?. Revista 22 afirma
c? Afghanistanul „ Este un stat care nu detine atribute institutionale suficient consolidate
pentru a raspunde unor nevoi primare precum securitatea si ordinea publica si,
totodata, un stat incapabil sa extinda domnia legii la nivelul intregului
teritoriu. Riscul este acela al acumularii unui deficit de legitimitate in
raport cu cetatenii sai.” Astfel, în anul 2015, ar trebui men?inut un control
moderat asupra situa?iei, ISAF r?mânând totu?i în umbra Guvernului afgan.
Angajementele post-2014 sunt înc? nesigure, având în vedere c? pre?edintele
actual Hamid Karzai refuz? semnarea unui tratat.

 

Bibliografie:

·        
10
Facts About US Withdrawal from Afghanistan

http://countdowntodrawdown.org/facts.php

·        
Baylis, John; Smith Steve, The Globalization of World Politics, 2001, Oxford University Press
Inc., New York

·        
Goel, Anish (2014) Afghanistan
– the next Iraq?

http://www.ktuu.com/news/nation/Goel-Afghanistan-the-next-Iraq/26652686

·        
Helle, Dale (2006) Nato
in Afghanistan: A Test Case forFuture Missions

http://www.heritage.org/research/reports/2006/12/nato-in-afghanistan-a-test-case-for-future-missions

·        
Katzman, Kenneth (2008) Afghanistan:
Post-War Governance, Security, and U.S. Policy

http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA48823

·        
Laub, Zachary 
(2013) Predictions for Afghanistan
in 2014.

http://www.defenseone.com/ideas/2013/12/predictions-afghanistan-2014/75950/

·        
Manea, Octavian (2014) Mizele lui 2014 pentru viitorul Afganistanului

Mizele lui 2014 pentru viitorul Afganistanului

·        
Racheru, Ileana (2008) Afganistanul – o lupta pentru prezent conditionata de trecut

http://www.revista22.ro/afganistanul–o-lupta-pentru-prezent-conditionata-de-trecut-4329.html

·        
The Economist (2013) The
important for pique

http://www.economist.com/news/leaders/21591178-best-way-cope-hamid-karzais-latest-stunt-deal-his-successors-too-important