Lazerle Genellikle k?rm?z? ya da koyu mavi renkte olan

Lazerle K?lcal Damar
Tedavisi

Yüz ve bacak bölgelerinde s?kça görülen belirginle?mi?
k?lcal damarlar yüzeysel damarlar?n geni?lemesinden kaynaklanmaktad?r.
Genellikle k?rm?z? ya da koyu mavi renkte olan bu damarlar estetik aç?dan kötü
bir görünüm vermektedir. Bu k?lcal damarlar art?k  lazer cihazlar?yla ba?ar?l? bir ?ekilde tedavi
edilmektedir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yüz ve bacaktaki
k?lcal damarlar?n olu?ma sebebi nedir?

Damar geni?lemeleri en çok genetik nedenlere ba?l?
olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Östrojen içeren ilaçlar?n uzun süre kullan?m?,
kronik kortizon kullan?m?, güne? hasar?, a??r? alkol kullan?m?, metabolik ve
romatizmal hastal?klar gibi nedenler de k?lcal damar geni?lemesinde etkendir.
S?k s?k kilo al?p vermek, ?i?manl?k ve dar k?yafet seçimi de bacaktaki k?lcal
damarlar?n geni?lemesine neden olmaktad?r. Yüzdeki k?lcal damarlar?n
belirginle?mesinde ki en önemli etken ise güne? ???nlar?d?r.

Lazerle k?lcal damar
tedavisi nas?l yap?lmaktad?r?

Lazerle k?lcal damar tedavileri Nd:YAG lazerlerle
yap?lmaktad?r.

Lazerle k?lcal damar uygulamas?ndan önce k?lcal
damarlar?n oldu?u alan tespit edilir ve ard?ndan Nd:YAG lazer ile damar boyunca
at?? yap?l?r.1064 nm  Nd:YAG dalga boyu kanda  bulunan oksihemoglobin
maddesi taraf?ndan yo?un olarak emilir. Is? etkisi ile damarsal yap? tahrip
edilir. Tahrip olan damarsal yap? zaman içerisinde vücut taraf?ndan elimine
edilerek vücuttan at?l?r.

Lazerle k?lcal damar
tedavisi kaç seans gerektirir?

Lazerle k?lcal damar tedavisinde k?lcal damar?n
yap?s?, kal?nl???,  bulundu?u bölge, olu?um nedenine göre de?i?kenlik
gösterse de tedavi için ortalama 2-4 seans yeterlidir. Baz? damarlar tek
seansta giderilebildi?i gibi yüzdeki baz? damarlar?n tedavisi 4-6 seans
sürebilmektedir.

Lazerle k?lcal damar
tedavisi ne kadar sürer?

Lazerle k?lcal damar tedavisinde damarsal lezyonun
yo?unlu?una ba?l? olarak de?i?mekle birlikte tedavi ortalama 10-30 dakika sürmektedir.

Lazerle k?lcal damar
tedavisinde seans aral?klar? ne kadar olmal?d?r?

Lazerle
k?lcal damar tedavisinde seans aral?klar? 4-6 haftad?r.

Lazerle k?lcal damar
tedavisinin yan etkileri nelerdir?

Lazerle k?lcal damar tedavisi FDA onayl? cihazlarla
uzman ki?iler taraf?ndan yap?ld???nda son derece güvenli bir uygulamad?r. Lazerle
k?lcal damar tedavisinden hemen sonra uygulama alan?nda k?sa süre sonra geçen
k?zar?kl?k ve ödem görülebilir. Nadiren bacak damarlar?n?n tedavisinde morarma
olabilir, oda  1-2 gün içerinde geçer.

Lazerle k?lcal damar
tedavisinden sonra nelere dikkat etmek gerekir?

Lazerle k?lcal damar tedavisinden hemen sonra aktif
güne?e ç?k?lmamal?, solaryuma girilmemelidir. Güne? gören alanlar?n
tedavisinden sonra mutlaka SPF 35 ve üzeri güne? kremi kullan?lmal?d?r. Yüz
bölgesinin tedavisinden sonra d??ar?ya ç?karken güne?ten korunmak amac?yla
geni? kenarl? ?apka tak?lmas? önerilir.