Ievads ir t? veidi, vai vi?i k?dreiz ir sask?rušies

Ievads

 

                        Šogad projekta autores izv?l?j?s
projekta darbu rakst?t sav? m???kaj? priekšmet? – biolo?ij?. K? š? gada
projekta t?ma tika izv?l?ta – “Stress pirms eks?meniem un k? ar to tikt
gal?.” T?mas izv?le ir tieši š?da, jo autores uzskata, ka sastopas ar stresu
vair?k nek? tas ir vajadz?gs, it ?paši, iedom?joties par eks?meniem,kuri vairs
nav t?lu, t?d?? v?l?j?s uzzin?t vair?k par to, k? atbr?voties no stresa.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Autores
šo v?rdu – “stress” izprot k? emociju izpausmi, ko cilv?ki izj?t
sautraukuma vai prieka br?žos.

            Projekta
m?r?is ir uzzin?t, kas ir stress, k?d?s div?s da??s iedal?s stress un k?di ir
pieci stresa veidi, k?das slim?bas katrs no stresa veidiem var izrais?t, k? ar?
– k?di ir visefekt?v?kie veidi k? atbr?voties no stresa.

                        Projekta darba autores dom?, ka
izv?l?tais projekta darba temats ir aktu?ls gan paš?m, gan ar? citiem
dev?tklasniekiem un divpadsmitklasniekiem, kurus sagaida eks?mena darbi, ta?u
ar? pieaugušajiem b?tu interesanti uzzin?t vair?k par stresu, kas, visdr?z?k,
dažk?rt skar ar? vi?us.

                        Projekta darba praktiskaj? da??
autores veidos anketas 9. un 12. klases skol?niem, kur b?s visdaž?d?kie
jaut?jumi uz kuriem j?atbild, lai autores var?tu izp?t?t – cik liela da?a 9. un
12. klašu skol?ni ir uztraukušies par gaid?majiem eks?meniem, vai vi?i zin, kas
ir stress un k?di ir t? veidi, vai vi?i k?dreiz ir sask?rušies ar stresu, k?
vi?u ?ermenis rea?? uz stresu, piem?ram, tr?c rokas u.c, , k? ar? tiks izp?t?ts
– vai vi?i zin k?du veidu k? atbr?voties no stresa un k? stress ietekm? cilv?ka
organismu.

                        Autores, saist?b? ar projekta praktisk?s
da?as anket?m, izvirza hipot?zi – liel?k? da?a 9. un 12. klašu skolnieki
uztraucas par gaid?majiem eks?meniem. Autori dom?, ka iemesls k?p?c vi?i
uztraucas ir š?ds – vi?i dom?, ka nesaprat?s kaut ko eks?men? un baid?s nedab?t
atest?tu. Autores paredz, ka gandr?z visi aptauj?tie zin, kas ir stress, ta?u,
visdr?z?k, nezin k?di ir pieci stresa veidi un k?das slim?bas var izrais?t
stress. Projekta darba autores dom?, ka katrs aptauj?tais 9. vai 12. klases
skol?ns var nosaukt vismaz vienu veidu k? atbr?voties no stresa, k? ar?, ja
k?dreiz ir sask?rušies ar stresu, tad var uzrakst?t vismaz vienu rea??šanas paz?mi,
ja vi?us k?dreiz ir sk?ris stress.

 

1. Stress

 

            Stress
ir organisma nespecifiska atbilde uz kait?gu a?entu iedarb?bu, kas izpaužas
visp?r?j? adapt?cijas sindrom?. Stress ir mor?la vai fiziska p?rslodze, kur?
cilv?ks non?k, ja no vi?a pras?tais draud p?rsniegt vi?a sp?ka robežas. Stress
ir iedal?ms div?s da??s – pozit?vais stress un negat?vais stress.