Có nh?o báng, hi?u nh?m, ho?c – t? nh?t

Có m?t bí m?t bên trong cu?n sách này……?ang ch? b?n khám phá.Dù b?n có tin hay không, nó ch?c h?n ?ã truy?n ??ng l?c cho r?t nhi?u ng??i, t? ngh? s? trên kh?p hành tinh, nh?ng tâm h?n ho?t ??ng ngh? thu?t, nh?ng trái tim khao khát ??t phá, và nh?ng con ng??i dám s?ng khác bi?t. B?n t? h?i, ?i?u này có ích gì? Có ??y!M?t tác ph?m bàn v? Sáng T?o, ???c thai nghén t? các câu chuy?n ??i th?c c?a chính tác gi?, khi soi r?i vào b?n ch?t ?ích th?c c?a Ý T??ng, C?m H?ng, S?c M?nh Ti?m ?n, Óc Sáng T?o và Trí Tò Mò… Li?u chúng ta có dám s?ng sáng t?o, khi mà…”B?n s? mình s? b? t? ch?i, ch? trích, nh?o báng, hi?u nh?m, ho?c – t? nh?t là – b? ph?t l?.””B?n s? m?t ai ?ó khác ?ã làm vi?c này t?t h?n r?i.””B?n s? mình quá già ?? b?t ??u.””B?n s? mình quá tr? ?? b?t ??u.”Hay trong vài tr??ng h?p, ng??i ngh? s? s? ph?i làm gì khi c? ??i anh ta ch?a có m?t tác ph?m nào ???c công nh?n, th?m chí mãi v? sau c?ng ch?ng ???c ?oái hoài? Và ai ?ó yêu ngh? thu?t, nh?ng l?i ph?i s?ng trong ?au kh?, d?n v?t, gi?ng xé, ch? b?i ý ngh? “n?u không có s? khó ch?u v? m?t c?m xúc, thì ch?ng th? làm ra th? gì có giá tr? c?.” T?i sao l?i nh? v?y?Bí m?t c?a ?i?u Kì Di?u L?n n?m ? ch?, b?n nh?n ???c m?i câu tr? l?i t? nh?ng th?c m?c này. B?i n? nhà v?n s? cho b?n th?y, tình yêu thay vì s? ?au kh?, luôn luôn là nh? th?.”N?u ngh? thu?t h?p pháp hóa s? tàn nh?n, thì tôi ngh? r?ng ngh? thu?t là th? không ?áng có.””Thiên nhiên cho h?t m?m, con ng??i cho khu v??n; c? ?ôi bên ??u bi?t ?n nhau.”Sáng t?o và con ng??i gi?ng nh? v?y ?ó. Nh? nhàng và t? t?n. Th? nên, b?n ??ng ?òi h?i Sáng T?o ph?i tìm ??n mình trong tích t?c, nó c?ng nh? “nàng công chúa ??ng ??nh” hay “chàng hoàng t? m?i l?n” có r?t nhi?u c?m xúc h?n ??n ?ang di?n ra, nó c?n th?i gian. Khi ??n th?i ?i?m chín mùi, có th? là m?t kho?nh kh?c b?t ch?t, hay m?t s? tình c? h?u ý, b?n s? nh?n ???c th? mình c?n, sáng t?o là v?y ??y.L?n gi? nh?ng trang sách c?a ?i?u Kì Di?u L?n, nh?ng y?u t? ?? tr? thành m?t con ng??i sáng t?o s? khai m? tâm trí b?n, b?n s? hi?u r?ng, Sáng T?o – ch? c?n b?n c?m th?y “thích”, ch? ??n gi?n là “thích” thôi, thì b?n c? làm. B?i chúng ta ???c sinh ra là ?? sáng t?o nên m?i th? mà, hãy tin vào ti?m n?ng c?a mình.Khi ??c l?i gi?i thi?u v? cu?n sách này, mình không ngh? nó l?i t?o ?n t??ng sâu s?c trong th? gi?i quan c?a mình ??n th?. Ngôn t? c?a Elizabeth Gilbert luôn khi?n mình c?m th?y g?n g?i và h?ng kh?i ??n l?. Nh?ng cu?n sách c?a bà, dù vi?t v? ?? tài gì, c?ng ???c th?i vào ?ó h?i h??ng tâm linh và ni?m tin yêu cu?c s?ng mãnh li?t. B?n th?t s? không nên b? qua tác ph?m này ?âu.Sáng T?o s? cho b?n th?y, “khác bi?t tích c?c” ch? không ph?i “d? bi?t tiêu c?c”.Và khi b?n l?a ch?n ??c quy?n sách này, ?ã là m?t ?i?u kì di?u l?n r?i ??y!