ABD’de gösterdi?i belirtiliyor. Ancak iki parti aras?nda göçmenlere yönelik

ABD’de hükümet kepenk kapatt?

ABD’de ya?anan bütçe krizi nedeniyle hükümet kapand?. Bu
kamu kurum ve kuru?lar?nda hizmetlerin ask?ya al?nmas?, memurlar?n maa?lar?n?n
ödenememesi anlam?na geliyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 default

ABD’deki Kongre binas?

 

ABD Ba?kan? Donald Trump’?n göreve gelmesinin birinci
y?ldönümünde Cumhuriyetçilerle Demokratlar aras?nda ya?anan bütçe krizi
nedeniyle ABD hükümeti resmi olarak kepenk kapatt?. “Shutdown” olarak
adland?r?lan uygulama geceyar?s? yürürlü?e girdi.

 

Hükümetin kapanmas?n? engellemek için ABD Senatosu’nda son
ana kadar gösterilen çabalar sonuçsuz kald?. Senato’ya sunulan geçici bütçe
tasar?s?na mevcut 99 senatörden 50’si lehte, 49’u ise aleyhte oy kulland?.
Ancak tasar?n?n kabul edilmesi için 60 evet oyu gerekiyordu.

 

Uzla?ma çabalar? sonuçsuz kald?

 

Beyaz Saray yetkililerinin de, Cumhuriyetçiler ve
Demokratlar?n önde gelen isimleri ile hükümetin kapanmas?n? engellemek için
çaba gösterdi?i belirtiliyor. Ancak iki parti aras?nda göçmenlere yönelik
siyaset ve bunun finansman? konusunda uzla?ma sa?lanamad?.

 

Demokratlar, ülkeye kaçak yollardan gelen yakla??k 700 bin
çocuk göçmenin korunaca??na dair güvence verilmeden, bütçe tasar?s?n?
onaylamay? kabul etmedi.

 

Kar??l?kl? suçlamalar

 

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümetin kapanmas?ndan kar??l?kl?
olarak birbirlerini sorumlu tuttu. Senato Demokrat Parti Grup Ba?kan? Charles
Schumer, “Trump kendini kapatt?” diyerek, Ba?kan Donald Trump’?n
kaosa yol açt???n? savundu. Trump’a atfen “Bizi bir araya getirmek yerine
böldü” diyen Schumer, Trump’?n partiler üstü, kabul edilebilecek öneriyi
iki kez reddetti?ini belirtti.

 

Geçici bütçeye ret oyu verenler aras?nda Cumhuriyetçilerin
de bulunmas?na ra?men, Beyaz Saray hükümetin kapanmas?ndan Demokratlar? sorumlu
tuttu. Yap?lan aç?klamada Demokratlar?n “parti politikas?n? ulusal
güvenli?in” üzerinde tuttu?u ifade edildi.

 

 US-Regierung im
«Shutdown» – Keine Einigung im Senat

ABD’li gazeteciler uzla?ma sa?lanamayan bütçe görü?melerini
izlerken

 

Hükümetin kapanmas? ne anlama geliyor?

 

Bütçede para kalmamas? nedeniyle hükümetin kapanmas? kamu
hizmetlerine sadece zorunlu durumlarda devam edilece?i anlam?na geliyor.
“Shutdown” nedeniyle birçok kurum ve kurulu? kapanacak. Bunlar
aras?nda federal hükümete ba?l? müze gibi kurulu?lar da bulunuyor.

 

Bunun yan? s?ra kamu çal??anlar?n?n yakla??k yar?s? ücretsiz
zorunlu izne ayr?lacak. Bu durumdan 800 bin kadar kamu çal??an?n?n etkilenmesi
bekleniyor. Güvenlik alan?nda çal??an polislerin ve askerlerin ise görevlerine
devam etmesi öngörülüyor.

 

Kredi derecelendirme kurulu?lu Standard &Poors’dan bir
uzman, hükümetin kapanmas?n?n Amerikan ekonomisine haftal?k maliyetinin 6,5
milyar dolar oldu?unu belirtiyor.

 

ABD hükümeti son olarak Trump’?n selefi Barack Obama
döneminde kapanm??t?. 2013 y?l?nda ya?anan bütçe krizi sonucu hükümet 16 gün
kapal? kalm??t?.

 

AFP