Siber polisi banka mü?terilerinin hesaplar?n? sahte
kimlikler ile ele geçiren çeteye milyonluk vurgun yapt?. Yeni kimlikleri alma
esnas?nda ya?anan güvenlik aç??? ortaya ç?kt?.

 

Çipli kimliklerin ç?kmas? ile birlikte büyük bir güvenlik
aç??? da ortaya ç?km?? oldu. Siber polisi 35 ki?ilik dev doland?r?c?l?k
çetesini çökertti. Ancak doland?r?c?l???n nas?l yap?ld??? konusunda ilginç
bilgilere ula?t?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Banka mü?terilerinin hesaplar?n? bo?altarak milyonluk vurgun
yapan çetenin, sahte belgeler ile ba?kas? ad?na parmak izi verip çipli kimlik
kart? ç?kartt??? belirlendi.

Bilindi?i üzere çipli kimlik alma s?ras?nda avuç içi ve
parmak izi al?n?yor. Ancak bu sistem daha önceki kay?tlarda olmad??? için
e?le?tirme yapmak mümkün de?il. Ve bu sistem büyük bir güvenlik aç???na
sebebiyet veriyor. Doland?r?c?l?k çetesinin bu zafiyetten yararlanarak sahte
kimlikler ile dev vurgunlar yapt??? ö?renildi.

?stanbul Siber Suçlar ile Mücadele ?ube Müdürlü?ü Ekipleri
taraf?ndan yap?lan operasyonda elde edilen bilgilere göre otuz be? ki?ilik çete
çökertildi ve aralar?ndan yirmi iki ki?i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Doland?r?c?lara banka bilgilerini s?zd?ran bankac?lardan Hilal B. Ve Eray A. da
sorgusunun ard?ndan cezaevine gönderildi.

Siber Polisinin yapt??? dev operasyon yeni kimliklerin
verilme sitemindeki güvenlik aç???n? da ortaya ç?karm?? oldu. Çipli kimlik
al?rken verilen avuç izi ve parmak izi sistemi önceki kay?tlarda olmad??? için
çete lideri Osman Ö’nün sahte kimlik ç?kard??? belirlendi.

BA?VURULARI HIZLANDIRIN

Çökertilen bu doland?r?c?l?k çetesi üzerine gözler nüfus
müdürlüklerine çevrildi.

Yeni kimlik almayan ki?ilerin kimlik ba?vurular?n?
h?zland?rmas? önerisi yap?ld?. Böylelikle ad?na sahte bir kimlik daha önceden ç?k?p
ç?kmad??? tespit edilebilecek.

 

 

x

Hi!
I'm Brent!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out