1. Murat, Osmanl? Devleti Padi?ahlar?’ndan üçüncüsüdür ve
1362 y?l?nda tahta geçmi?tir. Anadolu’daki faaliyetlerden çok Balkan
fetihlerine önem veren I. Murad, Bizans ve Bulgar kuvvetlerini 1363 Sazl?dere
Sava??’nda yenerek Edirne’yi ald?. Daha sonra Gümülcine ve Filibe al?nd? ve
?stanbul yönünde Osmanl? kuvvetleri Çatalca’ya kadar geldiler. Edirne ve
Filibe’nin ele geçmesi ile Bizans’?n Balkanlarla ba?lant?s? kesilmi?tir.

 

Bu fetihler Balkan milletlerini endi?elendirmi?tir. Bu
?ehirleri geri almak ve Türkleri Rumeli’den atmak isteyen Macar, Bulgar, S?rp,
Eflak ve Bosna kuvvetleri Osmanl?lar’a kar?? bir haçl? ordusu olu?turarak
Edirne üzerine yürüdüler. Haçl?lar?n Meriç nehrini geçmelerinden sonra gece
yar?s? ani bir bask?nla Haçl?lar’? S?rp S?nd??? Sava??’nda yenildi (1364).
Böylece, Osmanl? Devleti’ne kar?? olu?turulan ilk Haçl? ittifak? ba?ar?s?z
oldu. Sava? sonras?nda Edirne ba?kent yap?lm??, Balkanlardaki Macar üstünlü?ü
sona ermi?tir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

S?rp S?nd??? Sava??’ndan sonra Osmanl? ilerleyi?i kar??s?nda
çaresiz kalan Bulgarlar, Osmanl? hakimiyetini tan?yarak vergi vermeyi kabul
etmi?lerdir (1369).

 

1371 Çirmen Sava??’nda da S?rplar, Osmanl? kuvvetlerine
yenildiler. Bu zafer, Osmanl?’n?n Makedonya fethini mümkün k?lm??t?r.
Osmanl?’n?n ilerleyi?i üzerine S?rplar da, Osmanl? egemenli?ini tan?d?lar,
vergi ve asker vermeyi kabul ettiler.

 

Osmanl? kuvvetlerinin, Manast?r Sofya ve Ni?’i almas?
üzerine; S?rp, Bo?nak, Arnavut ve Macar kuvvetleri Türkler’e kar?? birle?tiler.
I. Murad’?n Haçl? kuvvetlerinin birle?mesini engellemek için Bosna’ya
gönderdi?i kuvvetler, Plo?nik’te yenilmi?tir (1388).

 

Plo?nik yenilgisinden cesaret alanBalkan devletleri, Osmanl?
Devleti’ne kar?? yeni bir Haçl? ittifak? olu?turdular. Anadolu Beylikleri’nden yard?m
alarak Balkanlar’a geçen I. Murad, Haçl?lar’? I. Kosova Sava??’nda yendi
(1389). Zaferden sonra sava? alan?n? gezerken I. Murad bir S?rp askeri
taraf?ndan öldürülmü?tür. Sava??n sonucunda; Tuna’ya kadar olan Balkan
topraklar? Osmanl?lar’?n eline geçmi?tir.

 

I. Kosova Sava?? ile Osmanl?lar?n Balkanlardan kolay
at?lamayaca?? anla??ld?.Bu sava?ta ilk kez top kullan?lm??t?r.