1. oglaševanja. Dandanes je oglaševanje eno izmed najpomembnejših orodij

1.      Povzetek

Marketing je eden izmed najbolj pomembnih delovnih podro?ij
pri vsakem podjetju. Z razvojem tehnologij 
se je poslovanje zelo spremenilo. Z razvojem interneta se je mo?no
spremenilo tudi trženje, metode prodaje in oglaševanja.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dandanes je oglaševanje eno izmed najpomembnejših orodij
samih podjetij. Postali smo globalno tržiš?e, saj se ve?inoma vse strani
napisane v angleškem jeziku. Že skoraj vsako podjetje potrebuje internet za
uspešno poslovanje.

Glede na to, da se je spremenil tudi odnos potrošnikov do
nakupovanja, si želim raziskati spletni marketing in vpliv oglaševanj na samo
uspešnost podjetja, namre? zdi se mi, da vsak potrošnik, preden opravi nakup
najprej poiš?e informacije o produktu na internetu, šele kasneje se odlo?i za
nakup produkta. S tem ko si ogleduje oglaševanja podjetij in ponudbe izvemo,
kaj želimo, katere izdelke,  kakšno blagovno
znamko in kje lahko izdelke dobimo po najnižji ceni. Spletne trgovine prav tako
ponujajo nižje cene, saj imajo same tudi nižje stroške.

Sama mislim, da je eden izmed ve?jih problemov vprašanje,
kako lahko mi uspešno uporabljamo splet in kakšno vrsto oglaševanja moramo
izvajati, da bomo poslovali uspešno in bomo v gru?i podjetij z našim podjetjem
opazni in uspešni.

Osredoto?ila se bom predvsem na oblike marketinga in
oglaševanj, kakšne so zahteve uporabnikov oziroma kaj uporabnike interneta
pritegne. Najbolj me zanima, kaj je glavni 
dejavnik, ki odlo?a da bo kupec nakup izdelke ali storitve preko spleta,
kaj moramo storiti da bo naša spletna stran postala uspešna, kako bi
reklamirali da bi dosegli veliko obiskanost naše strani. Poleg vsega naštetega
pa me zanima tudi ekonomski vidik oglaševanja.

Moja glavna hipoteza: Predvidevam, da so klasi?ni
mediji(televizije, radio, oglasni operaterji) še vedno najbolj u?inkovita
oblika oglaševanja, ki najbolj navduši kupce za nakup samega izdelka oziroma
storitve.

Hipoteza: Predvidevam, da se je z uporabo interneta
poslovanje mo?no izboljšalo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Opredelitev problema

 

Internet ter pa tudi to, koliko se splet uporablja se je v Sloveniji
mo?no spremenilo . Število uporabnikov se vsak dan ve?a. Omejitev pri starosti pa
pri tem ni ve?. Razlog za tako ravnanje uporabnikov je predvsem enostavnost uporabljanja,
dostopnost in pa tudi zelo razli?ne informacije.

Na podlagi tega, ko sem raziskovala gradivo sem ugotovila, da
je najve?ji problem v današnjem internetnem poslovanju predvsem to da se
vprašamo, kako lahko mi uspešno uporabljamo splet in kakšno vrsto oglaševanja
moramo izvajati, da bomo poslovali uspešno in bomo v gru?i podjetij z našim
podjetjem opazni in uspešni. Pri raziskovalni nalogi sem uporabila strokovno
literaturo naših in tujih strokonjakov s podro?ja marketinga. Uporabila sem
metodo desk searcha, kar pomeni, da sem veliko informacij pridobila prav na
spletu.

 

3.     Bistvo spletnega marketinga

 

Glavna naloga spleta je predvsem, da zadovolji naše potrebe
oziroma potrebe samih uporabnikov. Vsako podjetje, ki si želi biti ?im boljše pa
ima cilje k temu, da bi njihov izdelek s analizo trga približali željam in zahtevanju
kupcev. Pri zadovoljevanju kupcev se namre? pokaže pravi uspeh podjetja in  tudi njegova prepoznanost.

?im želimo predvideti, kakšni so trendi in tudi želje pomeni
da moramo predvsem prou?iti naše tržiš?e. Ugotavljamo, kakšna je povezava med
ponudbo in povpraševanjem oziroma v kakšnem razmerju sta. ?e prihaja do ve?jega
povpraševanja kot ponudbe, to pomeni da je za nas dobra priložnost , da kupcem
ponudimo izdelek ki jim bo ustrezal.

?e smo na samem trgu konkurenca drugim podjetjem je to dobra
promocija in tudi oglaševanje našega izdelka. Sprva so podjetja oglaševala le
iz klasi?nih medijev kot so recimor: radio, televizija, tiskani oglasi in
oglasni panoji. Dandanes pa se velika ve?ina oglaševanje seli predvsem na
splet. Ta se je že tako razvil, da le še nekatera redka podjetja nimajo lastne
spletne strani ali pa trgovine. Veliko podjetij pa se ukvarja tudi z lastnimi
spletnimi trgovinami.

Internet nam ponuja poenostavljen na?in poslovanja in tudi
zmanšuje stroške poslovanja. Poleg tega pa je tudi vir zabave.

 

4.     Oblike spletnega marketinga

 

Glede na to,
da je spletni marketing je zelo širok pojem, ki ga bom omejila zgolj na nekaj
glavnih vrst:

PPC, SEO in
SMM. Obstajajo tudi razli?ice za zgoraj navedenih vrst. Ena izmed glavnih je
tudi CMP. Ta nam pove koliko nas je ali nas bo stalo tiso? prikazov našega
spletnega oglasa.

V Sloveniji
se marketing še ni popolnoma razvil, zato se pojavljajo zanj tudi tuji izrazi,
kot so online markeitng.

PPC
ali tudi pla?ilo na klik

PPC je na?in
reklamiranja
pri ?emur si zakupimo oziroma pla?amo klike na našo spletno stran po dolo?eni
ceni. Sistem, ki je najbolj napreden se imenuje avkcijski sistem. Tu tekmujemo
z drugimi za ?im boljša oglasna mesta. Takšen na?in uporablja tudi Google.

SEO

Optimizacija samih spletnih strani spremeni to stran tako da se
prilagajajo spletnim brskalnikom oziroma tudi iskalnim pajkom. Z razli?nimi
metodami tako viša spletne strani, ko ljudje iš?ejo po klju?nih besedah. Tako
lastnik spletne strani dobi ?im ve?ji obisk. Optimizacija je za ve?ino
lastnikov spletnih strani boljša kot oglaševanje na klik saj je obisk
iskalnikov brezpla?en

SMM

Socialni marketing najve?krat prevedemo
tako, da govori kako je ta nova storitev v sloveniji. Socialna omrežja, so
Facebook, Instagram, Myspace, Twitter in tudi druge strani za socialno
druženje. Tu se negre za pove?evanje prodaje, a bolj za vspostavitev neposredne
komunikacijske poti med uporabniki produktov oziroma storitev.

Spletnega reklamiranja se ne moremo lotiti
brez tega da bi si vnaprej pripravili strategijo, kako bomo komunicirali in
tudi vnaprej dolo?enih na kakšne na?ine bomo merili našo uspešnost. Poznamo
številna orodja, s katerimi merimo uspešnost rezulatov marketinga. Najbolj
izstopa Google Analyitics. Ta program je ne samo slabilen je tudi zelo
iznajdliv in ga lahko povežemo z našim Adwords ra?unom, s katerim lahko merimo
tudi uspešnost naše kampanje PPC. S programom lahko  lastniki spletnih strani vidijo podatke o
obiskanosti njihovih spletnih strani. V primeru, da pa uporabljamo razli?ne
tipe oglaševanja pa moramo videti kateri kanali delujejo dobro in kje bi si
lahko pove?ali našo produktivnost.

 Sam
splet pa je eden izmed medijev, kot tudi televizija ali radio, ki se uporablja
v namene za reklamo in ne more nadomestiti kvalitete izdelka ali storitve, zato
je pomembno da poslušamo naše kupce, namre? oni so tisti ki nam krojijo usodo
naše uspešnosti.