1.2 seluruh dunia menderitakomplikasi berjangkit yang diperoleh di hospital.

1.2 KENYATAAN MASALAH         Kementerian Kesihatan dalam satu kajian baru-baru inimenganggarkan 1.3 peratus kes (hospital acquired infection) atau ringkasnya HAI berlaku di negara ini diperoleh darihospital menurut Shafinaz Sheikh Maznan (2007) UtusanMalaysia. HAI juga dikenali sebagai nasakominal infeksi iahanya eksklusif untuk jangkitan. Kamus jururawat penerbit FajarBakti mendefinisikan jangkitan nosokomial sebagai jangkitanyang berpunca dari hospital, seperti yang dihidapi oleh seorangpesakit selama ditempatkan di hospital atau yang berkembang di kalangan kakitangan hospital        Dikatakan oleh DR Milton Lum, (2016) menurutOrganisasi Kesihatan Sedunia (WHO), kelaziman HAI di Malaysia adalah 14% untuk tahun 1995 hingga 2010  HCAI adalah masalah harian dalam kemudahan penjagaan kesihatan, yang belum diselesaikan walaupun dilakukan. Orang ramaibiasanya tidak menyedari masalah ini, dan ia mendapatperhatian sementara bila ada epidemik.Menurut WHO, faktor-faktor risiko sejagat untuk HAI adalah penggunaan alat tidaksteril dan antibiotik yang tamat tarikh luput dan prosedur yang tidak steril dilakukan oleh pekerja kesihatan yang merisikokankepada pesakit mendapat jangkitan HAI .        “Prevention of hospital-acquired infections A PRACTICAL GUIDE 2nd edition” ditulis oleh G. Ducel (2012) mengatakanbahawa lebih daripada 1.4 juta orang di seluruh dunia menderitakomplikasi berjangkit yang diperoleh di hospital. Kekerapantertinggi jangkitan nosokomial dilaporkan dari hospital di Kawasan Timur Mediterranean dan Asia Tenggara (masing-masing 11.8 dan 10.0%), dengan kelaziman masing-masingsebanyak 7.7 dan 9.0% di Kawasan Eropah dan Barat PasifikInfeksi nosokomial yang paling kerap adalah infeksi lukapembedahan, jangkitan saluran kencing dan jangkitan saluranpernafasan yang lebih rendah. Kajian WHO, dan yang lain, jugamenunjukkan bahawa prevalensi infeksi nosokomial tertinggiterjadi pada unit rawatan intensif dan di wad pembedahan akutdan ortopedik.         Menurut penulis buku “The 2nd University Research Coloquium 2015”, Nuniek Nizmah Fajriyah pesakit, petugaskesihatan dan pengunjung pesakit merupakan kelompok yang paling berisiko terjadinya infeksi nosokomial, kerana infeksi inidapat menular dari pesakit ke petugas kesihatan, dari pesakit kepengunjung atau keluarga ataupun dari petugas ke pesakit lain.          Peningkatan komplikasi daripada infeksi nasokominalyang tinggi adalah disebabkan oleh kurangnya tahappengetahuan terhadap penggunaan teknik steril dalam kalanganpekerja kesihatan. Peningkatan tersebut telah mendorongpengkaji melakukan kajian tentang tahap  pengetahuan terhadappenggunaan teknik steril dalam kalangan Penolong PegawaiPerubatan.Serta untuk menilai tahap pengetahuan PenolongPegawai Perubatan betapa pentingnya pengamalan teknik steriluntuk lakukan prosedur dan mengenalpasti amalan – amalanutama mengapa prosedur ini perlu dibuat dengan teknik sterilsepenuhnya oleh Penolong Pegawai Perubatan. Kajian inidijalankan sepenuhnya di Hospital Tunku Ja’aafar terhadapPenolong Pegawai Perubatan yang bertugas di JabatanKecemasan.